VIVISOL

Privacy

 1. De privacy van uw gegevens is van groot belang voor ons. VIVISOL B, Zoning Ouest 14, 7860 Lessines, Belgium, BE0454.915.053, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) en de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. VIVISOL B heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, waarvan de contactgegevens opgenomen zijn in deze verklaring.
 2. In overeenstemming met de geldende regelgeving treedt VIVISOL B op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten wij kunnen aantonen dat wij aan alle vereisten voldoen.
 3. Een verwerking wordt gedefinieerd als een bewerking of geheel van bewerkingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (al dan niet automatisch).
 4. VIVISOL B verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten in het kader van het verstrekken van homecare zorgverlening. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u kunnen identificeren. Het betreft in dit geval volgende gegevens:
  a.    persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, email);
  b.    persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum);
  c.    rijksregisternummer;
  d.    gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid;
  e.    biometrische identificatiegegevens (indien scan van het gebit);
 5. De gegevens worden voor het volgende doeleinde gebruikt: patiëntenzorg en –administratie. Deze kunnen voor geen andere doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokkene.
 6. De gegevens worden verwerkt op grond van de overeenkomsten met zorgverleners die voortvloeien uit de wettelijke conventies (voor het aanleveren van de voorziene producten in kader van de voorgeschreven therapie). Specifiek met betrekking tot de verwerking van gevoelige gegevens, in het bijzonder gegevens over gezondheid, is de verwerking gegrond op de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt of de noodzakelijkheid van de verwerking voor het verstrekken van gezondheidszorg en behandelingen dan wel het beheren van gezondheidsdiensten. Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de patiënt, maakt dit het voorwerp uit van een afzonderlijk toestemmingsformulier.
 7. De gegevens worden voornamelijk gebruikt wanneer een therapie opgestart wordt, wanneer u contact opneemt met ons, wanneer wij een levering of onderhoud doen en voor facturatie.
 8. De gegevens zullen uitgewisseld worden met de zorgverlener die verantwoordelijk is voor opstarten en opvolgen van de therapie.
 9. Onze partners in IT kunnen gegevens te zien krijgen maar dit gebeurt steeds in opdracht van ons en in samenspraak met ons. Alle partijen dienen zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.
 10. Het is ook mogelijk dat gegevens doorgegeven worden aan andere VIVISOL vestigingen of instanties zodat we een optimale therapie kunnen verzekeren wanneer onze patiënten zich in het buitenland bevinden (vakantieplaatsing). Gegevens zullen niet doorgegeven worden buiten de EU zonder voorafgaande kennisgeving. Ingeval van doorgifte buiten de EU wordt ervoor gezorgd dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als binnen de EU.
 11. Tenslotte kunnen gegevens ook doorgegeven worden aan overheids- of regelgevende instanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 12. VIVISOL B zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen dan hierboven vermeld zonder voorafgaande kennisgeving, behalve indien deze overdracht vereist is wegens wettelijke of contractuele verplichtingen, of gerechtelijke of politiemaatregelen.
 13. Alle persoonlijke gegevens waarover wij beschikken worden beschermd volgens de nodige organisatorische en technische maatregelen.
 14. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de gehele therapie en nadien totdat de wettelijke bewaarplicht verstreken is.
 15. Elke betrokkene heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan. Elke betrokkene kan zijn persoonsgegevens laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft men het recht de gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer deze gebaseerd is op gerechtvaardigd belang. Aan de uitoefening van de rechten kunnen voorwaarden verbonden zijn en wettelijke bepalingen dienen hierbij steeds gerespecteerd te worden.
 16. Elke betrokkene heeft het recht om een overzicht van zijn persoonsgegevens die hij aan VIVISOL B heeft verstrekt in een kosteloos elektronisch formaat per e-mail te ontvangen of te laten doorsturen naar een andere partij.
 17. Elke betrokkene heeft het recht om de verwerking van het gedeelte persoonsgegevens waarvoor expliciete toestemming werd gegeven ten allen tijde in te trekken.
 18. Teneinde bovenstaande rechten uit te voeren of ingeval van vragen of opmerkingen over hoe VIVISOL B persoonsgegevens verwerkt, over de bovenstaande rechten, en/of over deze privacyverklaring, contacteer dan de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@vivisol.be of neem telefonisch contact op via +32 (0)68/27.06.40. Elke betrokkene beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – +32 (0)2/274.48.00 – contact@apd-gba.be).